lördag, juni 23, 2007

All anledning vara tveksam till utlåning av Slite hamn

Matias Lundström och Stefaan De Maecker, båda mp, oroar sig bland annat i en insändare över den planerade tysk-ryska gasledningen genom Östersjön och företaget Nordstreams planer på att göra Slite till ”hemmahamn” för bygget. Jag förstår oron – och jag delar den till fullo.
Min kritik mot gasledningen är gammal och den har på intet sätt mattats av. Tvärtom. Ju mer man studerar planerna desto större anledning till att vara skeptisk finns det.
Uppenbarligen pågår diskussioner mellan tekniska förvaltningen i Gotlands kommun och företaget Nordstream om en hamnupplåtelse i Slite under tre år; från 2009 till 2011. Nordstream ska också ha erbjudit sig att bygga en kaj som uppfyller de krav man ställer från företagets sida.

Om man får tro de medisuppgifter som framkommit i fallet så har den borgerliga alliansen inget att erinra mot att det rysk-tyska företaget lägger beslag på hamnen i Slite. Man ser det som en ”ren hamnfråga”.
Jag har föga förståelse för en sådan inställning. Och i sak håller jag med de båda miljöpartisterna i den uppfattning som framkommer i deras insändare. Det är inte lämpligt att tekniska förvaltningen, i denna mycket känsliga och politiskt brännbara fråga, förhandlar med Nordstream utan att det är politiskt förankrat. Och någon politisk förankring kan jag inte se att det – ännu – finns.
Frågan har inte varit uppe i kommunfullmäktige och den har inte diskuterats i vår moderata fullmäktiggrupp. Någon avsiktsförklaring känner jag inte till. Skulle en sådan redan finnas är det mycket olyckligt.

Redan miljöskälen, där Sveriges röst har betydelse, är tillräckliga för att säga nej till gasledningen. Om vi sedan ser på de säkerhetsmässiga skälen finns ytterliga minst lika många goda skäl för att säga nej.
Från svensk sida borde mycket klart markeras att det inte ligger i Sveriges intresse att det byggs en gasledning; av såväl miljö- som säkerhetspolitiska skäl.
Att företaget Nordstream gör vad dom kan för att få så bra marknadsfördelar som möjligt förvånar inte. Nordstream och deras personal ska göra vad som är bäst för det egna företaget. Sådana är marknadsekonomins regler. Problemet är inte Nordstream. Problemet är att företagets majoritetsägare heter Gazprom, med den ryska staten som huvudägare.

Att hänvisa till många arbetstillfällen – under en begränsad tid – en etablering i Slite skulle innebära är att se allt för snävt på frågan. Det finns många verksamheter som ger arbetstillfällen.
Det finns all anledning att sätta upp ett varnande finger för att Slite ska bli en stödpunkt för rysk utrikespolitik när det gäller export av energi.

Inga kommentarer: