torsdag, oktober 30, 2008

Pliktutredning, presskonferens och pressmeddelande

Hemma på Gotland sammanträdde kommunfullmäktige på måndagen. För första (och enda?) gången i kongresshallen Wisby Strand. En fantastisk lokal, men kanske inte direkt lämpad för sammanträden med kommunfullmäktige. Resten av året ska sammanträdena vara på Wisby Hotell. Ska bli intressant att se hur lämpade dessa lokaler är. Gamla sammanträdeslokalen i Borgen håller på att byggas om till filmpalats.

Ett ganska tunt sammanträde för de folkvalda på Gotland. Många interpellationer och mycket formalia. Mest intressant blev nog diskussionen när frågan om färjetrafiken dök upp. Det finns en stor enighet över partigränserna om färjetrafiken. Vi accepterar inga försämringar och tror inte det blir bättre om vi återgår till den långsammare modellen av turer till och från fastlandet.
Fast helt utan förespråkare är inte förslaget om återgång till långsammare färjor. Vissa intressen inom turistnäringen har låtit åsikten skjuta fram att det vore bra om turisterna hade en långsammare och därmed billigare överfart att välja på. Kanske rätt tänkt. Men inte vill jag offra de snabba överfarterna som är till stor nytta för gotlänningen i gemen och för det gotländska näringslivet för att en grupp turister och vissa delar av turistnäringen ska få som den vill.
Skickade in en debattartikel till Gotlandstidningarna igår om mina motioner i riksdagen som knyter an till färjetrafiken. GT publicerar artikeln i dagens (30/10) tidning.

Pliktutredningen
Tillbaka i Stockholm på tisdagen började dagen med gruppmöte inför försvarsutskottsammanträdet klockan 11. På eftermiddagen riksdagsgruppsmöte.
Onsdagen var helt präglad av Pliktutredningens delbetänkande som överlämnades till försvarsministern klockan 10.30. En timme senare höll vi presskonferens på Rosenbad där utredningens ordförande kunde presentera en enig utredning, men med två särskilda yttranden, v och s.

Att komma till tals vid en journalistledd presskonferens när man är åtta personer i panelen som ska svara på frågor är inte lätt. Jag lyckades inte tränga igenom mer än en gång så jag totade ihop ett pressmeddelande på eftermiddagen. Tycker det finns anledning att kommentera det särskilda yttrande som socialdemorkaternas Peter Jonsson lämnat in. Texten till det går att läsa direkt efter sammanfattningen av Pliktutredningens delbetänkande.

Kort sammanfattning av utredningens förslag:
Pliktlagen ska inte tillämpas när inte försvarsberedskapen kräver det. Rekrytering och utbildning av personal till försvaret ska istället ske på frivillig grund.
Förslaget i delbetänkandet berör endast den utbildning av militär personal som i dagsläget sker inom ramen för värnplikten.

Kommittén föreslår en ny standardiserad, kvalitetssäkrad och försvarsmaktsgemensam, frivillig grundutbildning införs i Försvarsmaktens regi. Denna utbildning ska vara utgångspunkten för samtliga icke-civila befattningar inom Försvaret, detta oavsett om det handlar om engagemang inom hemvärnet, om anställning eller kontraktering som soldat eller sjömän eller genom fortsatt utbildning till yrkes- eller reservofficer.

Grundutbildningen ska kunna genomföras i flera omgångar per år och med det antal soldater som krävs. Det är behovet som ska avgöra antalet utbildningsplatser.
Längden på den frivilliga grundutbildningen kommer att vara tre månader. Efter dessa månader ska den enskilde välja på vilket sätt han eller hon vill fortsätta inom försvarsmakten.
Om den enskilde vill fortsätta skriver han eller hon ett avtal med Försvarsmakten. Befattnings- och förbandsutbildningen sker sedan på det förband som tjänstgöringen ska ske.
Den frivilliga grundutbildningen ska vara tillräcklig för att den som genomgått den ska kunna fortsätta inom Försvarsmakten på andra sätt, t.ex genom att teckna avtal med hemvärnet eller söka yrkes- eller reservofficersutbildning. – Nödvändiga kontroller och urval ska föregå den frivilliga grundutbildningen.

Den frivilliga utbildningen ska vara öppen för så många som möjligt med svenskt medborgarskap. Minimiålder för att påbörja utbildningen ska vara 18 år. Någon åldersgräns uppåt finns inte om man klarar de tester som måste vara godkända.

Utbildningsvolymerna ska kunna öka eller minska utifrån förändringar i Försvarsmaktens uppgifter och behov. Plikten (som i normaltid inte ska utnyttjas) ska i framtiden vara könsneutral, dvs gälla både män och kvinnor.

Vi har utgått ifrån att den framtida insatsorganisationen ska bestå av stående förband, kontraktsförband och ett kvalificerat hemvärn i form av nationella skyddsstyrkor. De stående förbanden finns för de mest krävande uppgifterna och består i huvudsak av heltidsanställd personal.
Kontraktsförbanden ska stå i olika grad av beredskap och bemannas med kontraktsanställd personal med tjänstgöringsskyldighet nationellt och internationellt. Den kontraktsanställda personalen ska kunna ha en civil karriär vid sidan av.

Internationella erfarenheter visar att mellan 60 och 80 procent av dem som genomför den frivilliga grundutbildningen fortsätter inom Försvarsmakten.

Den arbetsrättsliga statusen som den enskilde ska ha under den frivilliga grundutbildningen återkommer vi till senare.
Vi är av uppfattningen att det anställningsskydd en värnpliktig har också ska gälla för den frivilliga grundutbildningen. I slutbetänkandet återkommer vi med vilka förmåner och villkor som bör gälla under den frivilliga grundutbildningen.

Efter att en person genomgått den frivilliga grundutbildningen är det upp till Försvarsmakten och den enskilde att bestämma hur en eventuell fortsatt tjänstgöring ska se ut- På vilket sätt och hur lång tid soldatens anställs efter grundutbildningen kommer att variera. Den frivilliga grundutbildningen gör soldaten behörig till olika former av anställning och vidareutbildning.

Med det frivilliga systemet ska soldater inte längre behöva samövas i två olika förbandssystem för att kunna användas internationellt eller i förband med hög beredskap.

Om grundutbildningen av soldater genomförs under frivillighet måste behovet av medinflytande för dessa soldater utredas noggrant. Vi är av uppfattningen att försvarets folkförankring måste bevaras och förstärkas.

Vi sak i det fortsatta arbetet, enligt direktiven, överväga hur rekryteringsverksamheten ska bedrivas i framtiden. De t krävs en helt annan typ av marknadsföring och information än vad som är fallet idag. Framför allt en korrekt marknadsföring. Väntetiden mellan intresseanmälan och påbörjad utbildning får inte vara för lång.

För att det frivilliga systemet ska fungera krävs att försvarsmakten är en intressant arbetspalts för både kvinnor och män. Jämfört med dagens system blir kvinnor en lika naturlig rekryteringsgrupp som män. Den frivilliga grundutbildningen bör vara öppen för personer med olika åldrar med olika bakgrund.
Kommittén ska enligt direktiven lämna förslag på vilken myndighet som i framtiden bör ansvara för rekryteringsverksamheten. Något förslag på området lämnas inte detta delbetänkande.

Pressmeddelande:
"Idag har den parlamentariskt sammansatta Utredningen om totalförsvarsplikten överlämnat ett enigt delbetänkande till försvarsminister Sten Tolgfors. Moderat representant i utredningen är riksdagsledamoten, och ledamoten i försvarsutskottet, Rolf K Nilsson från Gotland.

-Det är med glädje jag kan konstatera att det är ett enigt delbetänkande som kommittén nu kan presentera, säger Rolf K Nilsson. Därför tycker jag det är tråkigt att Peter Jonsson (s) ansett sig föranledd att komma med ett särskilt yttrande.
- Kanske är det också Peter Jonssons yttrande som förvirrat begreppen runt utredningen och dess uppgift. Vi har inte haft som uppdrag att bedöma om Sverige ska ha värnplikt eller inte. Vårt uppdrag är att se på möjligheten hur Försvaret ska kunna bemannas på frivillig väg. Och det är också detta vårt delbetänkande handlar om, säger Rolf K Nilsson. Att det är vi som vill ta bort värnplikten är således fel. Vad vi säger är att pliktlagen ska vara vilande – men finnas kvar.
- Vad Peter Jonsson vill är att ha en helt annan utredning med andra direktiv. Tyvärr får man intrycket att socialdemokraterna med det särskilda yttrandet ställer sig utanför det fortsatta arbetet och tänker fortsätta som någon slags observatör. Men jag hoppas att det inte är så och att Peter Jonsson framgent deltager som den fullvärdiga kommittéledamot han är och bidrar med sina åsikter och uppfattningar.
- Samtidigt kan man förstå det dilemma Peter Jonsson hamnat i när hans parti har minst två stora elefanter som gärna uttrycker vad som är partiets uppfattning i försvarsfrågor – och dessutom inte alltid är av samma uppfattning. (Anders Karlsson(s) är försvarsutskottets ordförande och uttalar sig gärna i pliktfrågor precis som partikamraten och försvarsberedaren Håkan Juholt.)
- Ett missförstånd med utredningens förslag som uppenbarligen börjat leva ett eget liv är att den föreslagna tremånadersutbildningen ska ersätta all övrig militär utbildning. Så är givetvis inte fallet, säger Rolf K Nilsson. De tre månaderna är grundläggande soldatutbildning. Efter dessa tre månader ska den enskilde välja om han eller hon vill fortsätta inom Försvarsmakten. Blir det aktuellt med en fortsättning, vilket vi hoppas, vidtar en fortsatt utbildning för den kommande befattningen. Väljer man att inte fortsätta har man i vilket fall grunden för att kunna gå med i hemvärnet eller att vid ett senare tillfälle fortsätta en militär utbildning.
- Jag ser mycket ljust på möjligheterna att vi även i det framtida arbetet ska landa i enighet, säger Rolf K Nilsson."

måndag, oktober 27, 2008

Plikten, Thage G. och Schenström

Förra veckan i Stockholm avslutades med justeringsmöte med Pliktutredningen. På onsdag (29/10) ska den första delrapporten avlämnas till försvarsministern och sedan blir det presskonferens. Det finns alltså anledning att återkomma till denna rapport.

Thage G. Peterson

Konungarikets ridigare försvarsminister och talman Thage G. Peterson har skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet där han säger sig skämmas för de svenska officerarna i Afghanistan.
Jag bli både arg och besviken när jag läser sådana saker. Kanske framför allt när det kommer från en tidigare försvarsminister och talman. Jag tycker Thage G. Peterson är skyldig den svenska officerskåren en ursäkt för sitt uttalande.
Sverige deltager under senare år på ett betydligt mer aktivt sätt i internationella fredsfrämjande och fredsframtvingande insatser runt om i hela världen. Genom att skicka ut dessa soldater i utlandstjänst bidrar vi aktivt och visar internationell solidaritet på ett sätt som vi tidigare låtit andra länder ta på sig. Edvard Persson sjunger att ”det är lättare att skälla än att vara med”. Så är det också just den inställningen som i allt för många år präglat svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Vi har garderat oss själva, suttit i säkert bo och haft många (och då menar jag många) åsikter om hur andra länder har skött säkerheten och tagit sig an diktaturer och förtryckarregimer på ett mer handgripligt sätt. Nu har vi lämnat vårt observatörstorn och deltager aktivt. Det är en bra utveckling.

Thage G Peterson har tidigare i år tillsammans med bland andra Maj-Britt Theorin protesterat mot det svenska engagemanget i Afghanistan. Detta var den första varningssignalen att den förre försvarsministern var ute på hal is.

Sverige gör en skillnad i Afghanistan. En skillnad för civilbefolkningen som om de svenska och övriga internationella truppenheter skulle försvinna lämnar fältet fritt för talibanerna och allt vad det innebär.
Jag har talat med så många svenska officerare och soldater som varit i tjänst i Afghanistan och hört deras berättelser. Inte minst om kontakterna med civilbefolkningen. För mig råder ingen tvekan om att vi gör en hedervärd och betydelsefull insats i detta krigsdrabbade land.
Jag hoppas att majoriteten av socialdemokrater i Sveriges riksdag inte ställer sig bakom Thage G.Petersons isolationistiska svikarlinje. Också detta ämne finns det anledning att återkomma till.

Schenström rysk konsult?
Nu har meddelandet nått oss att förre statssekreteraren och nära medarbetaren till statsminister Reinfeldt, Ulrica Schenström, anställts som seniorkonsult i inte varit mer än så hade det kanske funnits anledning att gratulera den förra presschefen till sin konsultvärdighet.
Men nu förhåller det sig så att, om det inte skett någon radikal okänd förändring den senaste tiden, att ryska statens dotterföretag Nord Stream anlitar H&H för att popularisera företaget i Sverige och få den svenska regeringen att acceptera företagets miljökonsekvensutredningar.
Ulrica Schenström måste som statsministerns närmaste medarbetare ha varit väl medveten om de diskussioner som pågått mellan regeringen och företaget, om regeringens uppfattningar, frågor och invändningar i den ännu pågående processen. Nu sitter hon som konsult hos H&H som är inhyrda av Gazproms dotterbolag Nord Stream. Olämpligt, olämpligt, olämpligt! Hur lång karantän ska en regeringsmedarbetare ha innan han eller hon ska kunna övergå till konsultverksamhet där den direkta erfarenheten från regeringen är av stort intresse för konsultföretagets kunder?
Alltså visade det sig att Politikerbloggens papperstidning kom med rätt uppgifter under Almedalsveckan då man avslöjade att Schenström skulle bli konsult åt Gazprom. Indirekt blir hon ju det. Uppenbarligen är alla eländiga ting tre i dag – det finns anledning att återkomma också till detta.

torsdag, oktober 23, 2008

Greker i Riksdagen och utskott hos Hemvärnet

Onsdagen präglades av besök. Lunch och efterföljande diskussioner med representanter från Greklands utrikes- och försvarsutskott som är på besök i Sverige. Stort intresse för JAS. Vem vet, det kanske blir Grekland som står som nästa införskaffare av detta eminenta flygplan.
Grekland satsar runt 60 miljarder på sitt militära försvar, har en befolkning på tio miljoner och är medlem i Nato. Grekland har fler soldater i internationell tjänst än Sverige.
Det finns säkert många möjligheter till ett ökat samarbete mellan Sverige och Grekland på försvarssidan. Inte minst när det gäller försvarsmateriel. Intresset från grekisk sida verkar uppriktigt.

Efter voteringen klockan 16 väntade en buss på Mynttorget som tog stora delar av försvarsutskottets ledamöter och personal till Hemvärnets Stridsskola i Vällinge några mil utanför Stockholm där Rikshemvärnschefen tog emot. Intressant besök. Bra program och mycket informativt. Det finns all anledning att slå vakt om hemvärnet och se till det faktiska behov samhället har av dess existens.
Högkvarterets negativa inställning till hemvärnet är svårbegripligt. Politiken ska inte lägga sig i detaljer och den direkta verksamheten. Men när det gäller hemvärnet finns det ett vitalt politiskt intresse av att det finns kvar och snarare stärks än ytterligare försvagas.

tisdag, oktober 21, 2008

Nato-medlemskap och Islandshjälp

Måndagkväll. Tillbaka i Stockholm efter en dagsutflykt till Göteborg för att prata försvarspolitik på ett moderat partimöte. Många frågor och åsikter lyftes fram. Bland annat frågan om svenskt medlemskap i Nato.
Att Sverige i framtiden blir medlem i Nato var nog de flestas önskemål. Likaså att det är rätt att som moderaterna slår fast att ett sådant medlemskap ska bli aktuellt först då det finns en opinion bland befolkningen för det. Men en sådan opinion kommer inte av sig själv. Därför bör en kampanj för svenskt medlemskap startas så att det kan bli aktuellt under nästa mandatperiod.
Ett svenskt medlemskap i Nato bör ha en bred politisk uppslutning. Men det kan å andra sidan också bli motiverat att genomdriva om det har en bred folklig förankring. Och då behöver inte samtliga partier ställa upp på Natolinjen.

En opinion kan bara inte väntas in, den måste bearbetas. Och det är hög tid för att det börjar informeras om Nato och vad ett svenskt medlemskap skulle betyda. Det råder alldeles för många fördomar och felaktiga uppfattningar om Nato. Det är dags att ställa detta till rätta.

Island
Nu verkar det som om Island får den hjälp landet behöver för att klara sig ur den finansiella kris landet har hamnat i. I förra veckan såg det ut som om det inte fanns några andra utvägar än att vända sig till Ryssland. Vad detta nu skulle innebära förutom att sätta sig i ekonomisk skuld. Rent politiskt och säkerhetsmässigt vore det inte bra om Nato-medlemmen Island – utan egen militär – skulle bi en del av en rysk intressesfär.
IMF, den internationella valutafonden ställer upp med en miljard dollar. Ytterligare som ställer upp för att nå upp till summan 45 miljarder kronor är de nordiska ländernas centralbanker och Japans centralbank. Om Ryssland är med bland långivarna framgår inte i den artikel i Financial Times som dansk text-tv hittat informationen. Det är bra att Norden finns med bland de länder som nu finns med för att försöka hjälpa Island ur den prekära situation man lyckats hamna i.
För övrigt anser jag fortfarande att Sverige bör erbjuda Island hjälp med sin luftrumsbevakning genom att bistå med 20-30 jas-plan och piloter.

lördag, oktober 18, 2008

Kandidatutbildning, försvarspolitik och euro

Lördag morgon, klockan strax efter sju på morgonen. Har precis vaknat på Suderby herrgård, strax utanför Visby. Internat med kandidater till valet 2010. En grupp som vi valt att kalla Team 2010. Utbildningen startade i våras och ska hålla på ram till över valet 2010.
Igår stod moderaternas partihistoria på programmet. Vi gick igenom partiet från begynnelsen (1904) fram till i dag, partiledare och viktigare händelser.

Idag kort förberedande genomgång av de politiska ideologierna, kommunfullmäktiges roll och uppgift. Här kommer ordföranden i Gotlands kommunfullmäktige Lilian Edwards och informerar. Och på eftermiddagen avslutar jag med en aktuell dragning om moderaternas EU-politik.

De flesta deltagarna har anmält sig till denna långa utbildning efter en annons som Gotlandsmoderaterna hade i lokalpressen. Bra gensvar som nu resulterat i Team 2010.

Torsdagen och fredagen har i riksdagen ägnats åt den allmänpolitiska debatten. I torsdags var det också försvarsfrågorna som var uppe till behandling. Tyvärr hade jag ingen möjlighet att själv delta i kammaren eftersom jag hade möte med Pliktutredningen.

Socialdemokraterna fortsätter gå märkliga turer när det gäller försvarspolitiken. Inte minst när det gäller de internationella insatserna. Ni vill s dra hem de svenska trupperna från Kosovo och tro sig kunna spara en miljard om Sverige inte blir så kallad Frame Work Nation i den nordiska Battle Group som ska sättas upp till EU:s förfogande 2011. När solidaritet kommer till handling är det uppenbarligen inte lika intressant för socialdemokraterna att verkställa.
Den socialdemokratiske försvarsutskottsordföranden Anders Karlsson gjorde vad han kunde för att försvara den s-märkta försvarspolitiken. Han lyckades inget vidare. Någon draghjälp från sin partiledare fick han inte heller då Mona Sahlin i en av de debatter som genomfördes i veckan på en direkt fråga svarade att hon ville spara in ytterligare mer på försvaret.

Med alla de löften socialdemokraterna under de senaste åren spritt om vilka förband de vill ”rädda” och ha kvar har Anders Karlsson förbrukat den socialdemokratiska försvarsbudgeten mer än en gång. Men ansvaret i opposition sitter inte speciellt djupt.

För egen del inleds nästa vecka, måndag, med ett snabbesök i Göteborg där jag ska prata försvarspolitik med de moderata seniorerna. Utöver det vanliga sammanträdesprogrammet så ska vi i nästa vecka hinna med ett besök från Greklands försvarsutskott och så ska vårt eget utskott träffa hemvärnets högsta ledning på onsdagen.

Efter finanskrisens utbrott och den svenska kronans allt svagare ställning jämfört med euron har diskussionerna tagit fart om det inte vore dags att försöka igen med att få ett godkännande i en folkomröstning om svensk euroanslutning. Sverige bör bli med i det europeiska valutasamarbetet. I stunder av kris är det säkrare att vara en del av en större valuta. Så – svensk euroanslutning snarast!

onsdag, oktober 15, 2008

Antikapitalist och för privat äganderätt...

Sedan någon tid tillbaka medverkar jag som skribent på den nya konservativa bloggen ”Tradition och fason” (www.traditionochfason.se). Ett lovvärt projekt som ska visa att det finns en konservativ uppfattning och en konservativ idégrund som är angelägen att lyfta fram både som komplement och som alternativ till socialism och framför allt liberalismen.
I vilket fall – för några dagar sedan skrev jag en artikel med rubriken ”Konservativ och antikapitalist”. Jag visste den skulle förbrylla en del, reta andra och göra somliga helt oförstående. Jag erkänner gärna att det var en medveten provokation – men ett ställningstagande som jag till fullo står bakom och inte tänker vika av ifrån.

Jag trodde att jag var tydlig i min lååånga artikel där jag plockade fram Wilhelm Röpke som ett gott exempel på den uppfattning jag förespråkar.

Att vara motståndare till kapitalism och för marknadsekonomi är enligt mitt tycke en rimlig position som flera människor på högerkanten har utan att direkt klä åsikterna i ord.
För mig är kapitalism marknadsekonomi som har spårat ur.
För att marknadsekonomin ska fungera och det ska bli konkurrens på lika villkor krävs ramar, regler och överenskommelser att rätta sig efter.

För många borgerliga har man accepterat begreppet kapitalist som en del av den borgerliga politiken och reagerar nästan reflexmässigt när ordet nämns. Kapitalism är bra, hurra, hurra, hurra! Tyvärr gör många misstaget att mena marknadsekonomi när man säger kapitalism. Häri ligger en del av den begreppsförvirring som kan uppstå.

Att min artikel skulle vålla diskussion och att det skulle bli ilskna kommentarer var jag beredd på. Men jag var inte beredd på att från annat konservativt håll bli ifrågasätt om min tro på privat ägande och en direkt anförd möjlighet att jag skulle vara anhängare av Jugoslaviens förre diktator Josip Tito som enligt skribenten förespråkade en socialistisk marknadsekonomi.
Jag visste inte att kritik mot kapitalismen var att trampa på en så öm tå. Men reaktionerna har styrkt mig. Kapitalism och marknadsekonomi är förenliga. Men då är det en marknadsekonomi utan regler, utan ansvar, utan något socialt skyddsnät som vi pratar om. Då är det en marknadsekonomi som har spårat ur och övergått till att bli kapitalism. Till att bli ett hänsynslöst ekonomiskt systen som sätter vinsten före alla andra värden. Ett sådant samhälle vill inte jag ha. Men läs gärna vad det är jag vill ha. Den privata äganderätten finns med som en grundstomme. Att bara bli ifrågasätt på detta område gör debatten märklig. Texten finns på www.traditionochfason.se
Det går att vara konservativ och antikapitalist; jag är det och jag är för privat äganderätt, lägre skatter, frihandel och konkurrens. Att jag som moderat riksdagsledamot skulle stå för något annat är – trams.

tisdag, oktober 14, 2008

Böcker, möten och utbildning

Kort helg hemma. Kom från Stockholm på fredag eftermiddag och sedan tillbaks till riksdagen med första morgonfärjan på måndagen. största delen av helgen gick åt för praktiska levnadsombestyr, läsa och koppla av. Många böcker ligger nu för att bli lästa. Ett skönt avbrott mellan utskotts- och riksdagshandlingar. Läser jut nu två politiska biografier parallellt. Dels Anita Krats "Ensamvargen" om Fredrik Reinfeldt, från 1990 ochj fram till idag. Sedan är det Lotta Grönings bok om Mona Sahlin "Sanning eller konka, Mona Sahlins politiska liv". Två helt olika böcker, int eminst i omfång. Anita Kratz bok är ett gediget journalistiskt hantverk. Lotta Grönings är mer kolumnistens tyckande. Återkommer inom kort med recensioner av båda böckerna på min bokblog www.rolfksbokblogg.blogspot.com

Motionerna som lämnades in har fått ett bra mottagande av media på Gotland. Märkligt nog har jag inte sett någon som presenterat en komplett lista av vare sig mina eller Chrsiter Engelhardts motioner. Det hade jag som läsare tyckt vara intressant att få veta.

Har skrivit ett nytt inlägg på den konservativa bloggen "Tradition och Fason" www.traditionochfason.se Denna gång har jag halvt om halvt gått in för att medvetet provocera nyliberalerna. Och det har till viss mån lyckats. Att bekänna som som konservativ och anti-kapitalist ter sig för en del både som omöjligt och provocerande. För mig är det en mycket gångbar och framför allt hållbar position att inta.
För att med en gång stoppa alla spekulationer och invändningar mot mitt ställningstagande vill jag med tyngd hävda att jag är helt och fullt för ett marknadsekonomiskt system. Jag tror på det här med utbud och efterfrågan, jag tror på konkurrensen - men det måste ske efter överenskommna regler och inom ramar aktörerna kommit överens om. Men mer om detta går att läsa på "Tradition och fason".

Intensiv vecka med många möten och sammankomster. Mycket att läsa in. Avslutar veckan med möte med Pliktutredningen för att på fredagkväll ha andra sammankomsten med kandidatgänget Team 2010 på Gotland.

torsdag, oktober 09, 2008

Försvarsbesök i Skåne och Danmark

På väg hem från södern. Torsdagen besök på det danska försvarsministeriet och den svenska ambassaden. Detta efter att under onsdagen ha gjort ett heldagsbesök på P7 på Revingehed med regementschef och regementsledning som följde oss hela dagen. ”Oss” är i det här fallet lika med större delen av den moderata försvarskommittén.

Under onsdagen fick vi följa delar av de övningar som pågick på P7. Förevisning av stridsvagn 122 och stridsfordon 90.
Regementschefen överste Jan Pålsson som själv tjänstgjort i Afghanistan berättade om de svenska insatserna i landet och nyttan av att ha tillgång till stridsvagnar för att lösa uppdraget. För det mesta räcker det med att tunga fordon finns på plats för att inge respekt och undgå konfrontation.

P7 är ett modernt och väl fungerande regemente. Övningsförhållande är utomordentliga och unika. Intresset från utlandet at få tillgång till övningsfälten har varit stort och det har med åren blivit en rad internationella besök där militär från andra länder hyrt in sig och fått öva.

Efter besöket står en sak mycket klar, även om det inte var en nyhet för någon av oss besökare – det behövs fler övningstillfällen för den svenska militären. Mer övning längs hela linjen. Inte minst viktigt för de styrkor som skickas utomlands för att göra en insats i skarpt läge.

Besöket på det danska försvarsministeriet gav en inblick i hur man arbetar från ett nordiskt NATO-land. Danmark har som målsättning att alltid ha 2 000 man ute i internationell tjänst. Något som också är obligatoriskt för att få ha en anställning inom försvarsmakten. Något som gäller både militärer och civilanställda.

Den danska försvarsmakten ses inte enbart som en militär styrka. Det civila samhället har stor nytta av militären på olika plan och ska så ha. Det är en del av militärens uppgift. I Sverige går vi allt mer ifrån det tänket? Vem har rätt? Vi eller danskarna? Jag sätter en slant på danskarna. Militären ska inte isolera sig. Finns det resurser som militären har och kan utnyttjas vid olika tillfällen för att det civila samhället ska snurra – så varför inte. Jag tycker det verkar vara sunt förnuft.

Efter besöket i Köpenhamn står det allt tydligare för mig att vi, Sverige, snarast måste söka om inträde i Nato. Inte minst för att kunna utveckla det nordiska försvarssamarbetet på så många områden som möjligt.

tisdag, oktober 07, 2008

Aktuella riksdagsmotioner

Mina motioner till riksdagen 2008/2008 finns nu att läsa på min hemsida www.rolfknilsson.dinstudio.se det går också bra att gå in på Riksdagens hemsida www.riksdagen.se där finns samtliga riksdagesledamöters samtliga motioner.

Många av motionerna känns igen från föra året. Men de är anpssade och omskrivna då jag inte varit nöjd med behandling eller svar på dem. Förhoppningsvis blir det tillfälle under hösten att ytterligare diskutera motionerna och deras innehåll.

söndag, oktober 05, 2008

Kulturen behöver inget alibi

Mycket kultur denna helg. Fredag eftermiddag kulturdebatt på Gotlands Länsteatern i Visby. Närmare hundra personer hade infunnit sig denna fredagseftermiddag för att diskutera kultur. Speciellt inbjuden gäst var Stina Oskarsson, konstnärlig ledare på Orionteatern i Stockholm, som tagit initiativ till den så kallade skuggutredningen, en kulturutredning parallellt med den statliga.
Det blev en ur många synpunkter intressant eftermiddag där vi fann många beröringspunkter mellan höger och vänster när det gäller kultur. Hos många fanns ett till synes uppriktigt intresse att försöka komma överens. Hos andra fanns en mer fientlig inställning där man ville politisera kulturen, där man önskade att det fanns stora politiska skillnader i hur stat/län/kommun ska förhålla sig till kulturen.

Riktigt intressant för egen del blev det efter ett inlägg jag gjorde där jag menade att kulturen inte behöver något alibi, att kulturen har ett egenvärde och den främsta avkastning som kulturen ger är inte ekonomisk. Intressant när en aktiv vänsterpartist förklarade att hon ju höll med om det jag sa, men att hon ändå var skeptisk eftersom hon utgick från att vi inte hade samma människosyn. Hur ska man ta ett sådant uttalande? Eftersom jag vet vilken människosyn jag själv har borde jag kanske begärt replik och beklagat att hon inte delade min humana människosyn? Eller? Jag tycker det är märkligt och jag tycker det är beklagligt att det från vänsterhåll finns så mycket fördomar. Men jag kanske inte gjorde det enklare för dem då jag som representant för ”högern” tog avstånd från nyliberalismen och förklarade mig vara konservativ.
För den som vill läsa mer om hur jag tolkar och ser på min konservativa kultursyn finns det ett inlägg på den konservativa bloggen www.traditionochfason.se .

Kultur är viktigt och det finns en mängd olika uppfattningar om hur vi uppfattar själva ordet kultur och hur vi sedan tycker att denna kultur ska utövas. Vi har ett stort ansvar att vårda vårt kulturarv och se till att det finns tillgängligt också för kommande generationer. Kulturen får inte bli en vara vilken som helst. Kulturen är ett av de fundament som mänskligheten vilar på. Att göra den till något annat är att begå våld på mänskligheten.

Också lördagen innehöll kultur och besök på teatern. Nu var det extra mycket kultur denna dag i Visby. Det flesta verksamheter som nar något att erbjuda visade upp sig under dagen och kvällen. Själv passade jag på att se hur teaterfolket i Visby lyckades med improvisationsteater, med teatersport. Publiken hänger med, gapar skriker och kommer med förslag vad de vill ska utspelas på scenen.
Svensk teatersports grand old man, om man nu dristar sig till en sådan utnämning, Helge Skoog, har varit på Gotland och under två dagar drillat både den fasta och frilansande ensemblen i denna gren av teaterkonsten.
Med tanke på att det var första gången och att utbildningen endast omfattade två dagar, tycker jag att aktörerna gjorde riktigt bra ifrån sig. Och det tycket uppenbarligen också övriga delar av publiken som hängde med bra.
Helt klart är att det inte bara är skådespelarna som behöver utbildning i hur man agerar när det är teatersport på gång. Publikens medverkan är en viktig del av varje improvisationsföreställning och här gäller det att bjuda på sig själv. Kanske lite mer än vad vi är vana vid från andra scenframträdanden om det ska fungera fullt ut. Ett trevligt nytillskott för teatern som i framtiden kan få en mycket stor publik att roa.

Idag söndag blev det ännu mer teater. Fast nu var det först ett möte med teaterns ekonomigrupp vars uppgift är att leta fram nya inkomstkällor för teatern som följdes av höstens första styrelsesammanträde.

fredag, oktober 03, 2008

Motionstider, sammanträden och besök

Lite jäktigare än vanligt i riksdagen just nu. Sista dagen för att lämna in motioner närmar sig. Samtidigt har utskottsarbetet satt igång vad det innebär av möte, förmöten och informationstillfällen.
Försvarsutskottet i tisdags innehöll såväl information från statssekreteraren i försvarsdepartementet Håkan Jevrell och försvarsministern Sten Tolgfors. Fem minuters paus och sedan var det dags för Statens Haverikommission att berätta om vad de kommit fram till efter den tragiska helikopterolyckan förra året då två militärhelikoptrar i september kolliderade och kraschade i Ryd i Småland. Fyra personer omkom.

Kritiken från haverikommissionen är omfattande och tar upp en rad problem med helikopterverksamheten. Problem som måste lösas. Efter haverikommissionens dragning fick också försvarsmakten redogöra för sin uppfattning om det inträffade.

Tisdagen fortsatte med kommittésammanträde (de moderata ledamöterna i försvarsutskottet) som i sin tur avlöstes av riksdagsgruppmöte där bland andra Henrik von Sydow redogjorde för arbetet i grundlagsberedningen.

Onsdagen innehåll såväl interna partimöten som besök på Volvo Aero för den moderata försvarskommittén. Motionsarbetet tog sin tid vilket också några besök från valkretsen gjorde.

Idag är det fredag. Förbereder mig för en kulturdebatt på teatern i Visby i eftermiddag, ”Hur blir Sverige världsledande på kultur?” I sanning en intressant fråga att ställa. Ska bli ännu intressantare att se vilka svar som ges.