söndag, januari 04, 2009

"Banta det militära högkvarteret" - SvD 4 januari

Nedanstående debattartikel finns i SvD idag. Läs och kommentera! www.svd.se/brannpunkt

Banta det militära högkvarteret

Under socialdemokraternas tid vid makten – tolv år – lades ett drygt 50-tal förband och verksamheter ned inom det svenska
försvaret. Och även om det – på den socialdemokratiska
tiden – kom ”order” om nedskärningar av Högkvarteret, så kan vi
nu notera att denna order inte gav något resultat. Bantningen av Högkvarteret kvarstår.
Riksdagens Utredningstjänst (RUT) har, på vårt uppdrag, räknat ut antalet årsanställda på Högkvarteret:

• 2003 fanns totalt 1 258 årsanställda,
både civila och yrkesofficerare.
• 2004 var siffran 1 331.
• 2005 hade siffran sjunkit till 1 281.
• 2006 hade den åter stigit, nu till 1 300.
• 2007 hade den stigit ytterligare, nu till
1 352.

Noterbart är att antalet officerare tydligen minskar, medan antalet civilanställda i Högkvarteret ökar.
Riksdagens Utredningstjänst har också tagit fram siffror på fördelningen – i grader –av officerarna. Då gäller det hela
Försvarsmakten.

2004 fanns det 1 019 officerare med fänriks grad, 2007 var siffran 55. Antalet överstelöjtnanter 2004 var 1 041 och sjönk till 998 år 2007.
2004 fanns det 40 generaler i landet. Tre år senare hade antalet sjunkit till 39 – en general mindre. Detta som en jämförelse.
Samtidigt som Högkvarteret sväller saknas det folk ute på förbanden, eller som fackordföranden skriver i Officersförbundets
tidning: ”På nästan alla förband råder det i dag brist på officerare”.
Generalmajoren Berndt Grundevik har överraskande meddelat att ”hemvärnet kommer att minska från cirka 35 000 till
13 000”.
1. Vem har givit order om denna dramatiska minskning av hemvärnet (i varje fall har riksdagen inte givit en sådan inriktning)?
2. Grundevik borde snarast sätta sig ned med sina generalskamrater i Högkvarteret och i stället fundera på hur Högkvarteret ska effektiviseras? Men det kanske är enklare att ta en röd penna och minska antalet hemvärnssoldater.

Det är dags att peka med hela handen i riktning mot Högkvarteret. Så här får det inte fortsätta. Det är dags att ge en
order om en rejäl minskning där. Varför inte sätta en siffra så att inga oklarheter föreligger?
I samma fundering bör ingå hur Högkvarteret ska klara den ekonomiska styrningen. Vi känner till den bistra och negativa
rapport som finns från Ekonomistyrningsverket. Kritiken mot Högkvarteret var mycket hård. Och vi vet att den typ av ”rotation” som finns i Högkvarteret ifrågasätts från effektivitetssynpunkt. Det finns alltså en del att
göra. Kanske behövs det en Högkvartersberedning?
En person, just anställd på Högkvarteret, sa så här då vi undrade varför Högkvarteret sväller och inte minskar, enligt den parlamentariska order som givits redan i Peter Lagerblads utredning i början på 2000-talet: ”Svaret är enkelt. Vi militärer är specialister på att utveckla nya arbetsuppgifter,
men också att bevara det som är gammalt och inte så aktuellt”.
Kanske är det så.

I ett betänkande 2007/2008 framhöll riksdagens försvarsutskott: ”Utskottet tillstyrker att kraftfulla åtgärder vidtas för att
genomföra be sparingar inom stabs- och förvaltningsverksamheten”.
Behövs det 41 avdelningschefer, 252 handläggare, 507 stabsofficerare, 41 sekreterare, 30 personalhandläggare eller
32 informatörer – några exempel ur Högkvarterets sammanställning av olika tjänster. Till dettas ska läggas att cirka 200 var
eller är tjänstlediga.

Tänk att ha ett hockeylag med 20 spelare – och minst lika många ledare? Det är inte sunt.

Rolf Gunnarsson (m), viceordförande försvarsutskottet
Isabella Jernbeck (m), ledamot försvarsutskottet
Rolf K Nilsson (m), ledamot försvarsutskottet

Inga kommentarer: