torsdag, juli 15, 2010

Rykten och politiskt korrekthet

Littorinhistorien tuggar vidare. Spekulationerna blir allt vidlyftigare och konspirationsteorierna blir allt overkligare från båda sidor.

Jag har under den mandatperiod jag haft förmånen att sitta i Riksdagen haft som princip att svara på journalisters frågor. Att inte vägra prata med journalister. Ibland kan ett svar vara att man inte har något att säga, eller att man av olika skäl är förhindrad att säga något. Men då är det också på sätt och vis ett svar.

Den korta intervjun som Aftonbladet gjorde med mig angående Littorins avgång och de svar jag gav har gjort att tolkningarna av vad jag sa har blivit tämligen fria. Att läsaren till stor del lägger in vad han/hon själv tror eller vill tro.

Tyvärr kom i intervjun, som vanligt, stora delar av samtalet inte med.
Beklagligt nog framstår mitt svar isolerat som om att det unikt skulle ha förekommit rykten i Riksdagen om att Littorin skulle ha köpt sex. Så är inte fallet. Däremot förekommer det rykten i riksdagen, och runt riksdagen, om många personer i politisk maktställning; om sexuella utsvävningar, om otrohet, om alkoholmissbruk, om drogmissbruk med mera, med mera. Rykten som inte bekräftas eller kan byggas upp, men som finns där hela tiden.

På frågan om där går rykten i Riksdagen svarade jag alltså ”Ja, rykten går ju hela tiden."
Och rykten går hela tiden. Och inte sällan tar ryktena sin början med att någon journalist ställer en fråga om man känner till något om den eller den som gjort detta eller detta.

Rykten går – men det betyder inte att man tror på dem eller fäster sig vid dem på något sätt. Det går alltid rykten om människor med makt och om kändisar. Skälen till ryktena är många; illvilja, missuppfattningar, sensationslystnad, desinformation mm. Och givetvis kan ryktena någon gång vara sanna. Men jag är inte man att veta vad som är sant och vad som är lögn. Därför tar jag inte heller rykten på allvar. - Men att hävda att det inte går rykten hade inte varit sant.

Vad som dock känns som något av en poetisk rättvisa om dessa rykten är att de går över partigränserna. Det är inte ett speciellt parti som är drabbat. Ryktena när det gäller sex, sprit- och drogmissbruk, otrohet mm är nog, utan att jag har fört någon statistik, jämnt fördelade. Och tyvärr vill jag nog påstå att många rykten hänger samman med vad som är politiskt korrekt och vad som inte är det. Många vill säkert med att få rykten bekräftade få sina fördomar och förutfattade meningar bekräftade. Och då är kanske inte alltid sanningen den som står främst i ledet.