torsdag, oktober 30, 2008

Pliktutredning, presskonferens och pressmeddelande

Hemma på Gotland sammanträdde kommunfullmäktige på måndagen. För första (och enda?) gången i kongresshallen Wisby Strand. En fantastisk lokal, men kanske inte direkt lämpad för sammanträden med kommunfullmäktige. Resten av året ska sammanträdena vara på Wisby Hotell. Ska bli intressant att se hur lämpade dessa lokaler är. Gamla sammanträdeslokalen i Borgen håller på att byggas om till filmpalats.

Ett ganska tunt sammanträde för de folkvalda på Gotland. Många interpellationer och mycket formalia. Mest intressant blev nog diskussionen när frågan om färjetrafiken dök upp. Det finns en stor enighet över partigränserna om färjetrafiken. Vi accepterar inga försämringar och tror inte det blir bättre om vi återgår till den långsammare modellen av turer till och från fastlandet.
Fast helt utan förespråkare är inte förslaget om återgång till långsammare färjor. Vissa intressen inom turistnäringen har låtit åsikten skjuta fram att det vore bra om turisterna hade en långsammare och därmed billigare överfart att välja på. Kanske rätt tänkt. Men inte vill jag offra de snabba överfarterna som är till stor nytta för gotlänningen i gemen och för det gotländska näringslivet för att en grupp turister och vissa delar av turistnäringen ska få som den vill.
Skickade in en debattartikel till Gotlandstidningarna igår om mina motioner i riksdagen som knyter an till färjetrafiken. GT publicerar artikeln i dagens (30/10) tidning.

Pliktutredningen
Tillbaka i Stockholm på tisdagen började dagen med gruppmöte inför försvarsutskottsammanträdet klockan 11. På eftermiddagen riksdagsgruppsmöte.
Onsdagen var helt präglad av Pliktutredningens delbetänkande som överlämnades till försvarsministern klockan 10.30. En timme senare höll vi presskonferens på Rosenbad där utredningens ordförande kunde presentera en enig utredning, men med två särskilda yttranden, v och s.

Att komma till tals vid en journalistledd presskonferens när man är åtta personer i panelen som ska svara på frågor är inte lätt. Jag lyckades inte tränga igenom mer än en gång så jag totade ihop ett pressmeddelande på eftermiddagen. Tycker det finns anledning att kommentera det särskilda yttrande som socialdemorkaternas Peter Jonsson lämnat in. Texten till det går att läsa direkt efter sammanfattningen av Pliktutredningens delbetänkande.

Kort sammanfattning av utredningens förslag:
Pliktlagen ska inte tillämpas när inte försvarsberedskapen kräver det. Rekrytering och utbildning av personal till försvaret ska istället ske på frivillig grund.
Förslaget i delbetänkandet berör endast den utbildning av militär personal som i dagsläget sker inom ramen för värnplikten.

Kommittén föreslår en ny standardiserad, kvalitetssäkrad och försvarsmaktsgemensam, frivillig grundutbildning införs i Försvarsmaktens regi. Denna utbildning ska vara utgångspunkten för samtliga icke-civila befattningar inom Försvaret, detta oavsett om det handlar om engagemang inom hemvärnet, om anställning eller kontraktering som soldat eller sjömän eller genom fortsatt utbildning till yrkes- eller reservofficer.

Grundutbildningen ska kunna genomföras i flera omgångar per år och med det antal soldater som krävs. Det är behovet som ska avgöra antalet utbildningsplatser.
Längden på den frivilliga grundutbildningen kommer att vara tre månader. Efter dessa månader ska den enskilde välja på vilket sätt han eller hon vill fortsätta inom försvarsmakten.
Om den enskilde vill fortsätta skriver han eller hon ett avtal med Försvarsmakten. Befattnings- och förbandsutbildningen sker sedan på det förband som tjänstgöringen ska ske.
Den frivilliga grundutbildningen ska vara tillräcklig för att den som genomgått den ska kunna fortsätta inom Försvarsmakten på andra sätt, t.ex genom att teckna avtal med hemvärnet eller söka yrkes- eller reservofficersutbildning. – Nödvändiga kontroller och urval ska föregå den frivilliga grundutbildningen.

Den frivilliga utbildningen ska vara öppen för så många som möjligt med svenskt medborgarskap. Minimiålder för att påbörja utbildningen ska vara 18 år. Någon åldersgräns uppåt finns inte om man klarar de tester som måste vara godkända.

Utbildningsvolymerna ska kunna öka eller minska utifrån förändringar i Försvarsmaktens uppgifter och behov. Plikten (som i normaltid inte ska utnyttjas) ska i framtiden vara könsneutral, dvs gälla både män och kvinnor.

Vi har utgått ifrån att den framtida insatsorganisationen ska bestå av stående förband, kontraktsförband och ett kvalificerat hemvärn i form av nationella skyddsstyrkor. De stående förbanden finns för de mest krävande uppgifterna och består i huvudsak av heltidsanställd personal.
Kontraktsförbanden ska stå i olika grad av beredskap och bemannas med kontraktsanställd personal med tjänstgöringsskyldighet nationellt och internationellt. Den kontraktsanställda personalen ska kunna ha en civil karriär vid sidan av.

Internationella erfarenheter visar att mellan 60 och 80 procent av dem som genomför den frivilliga grundutbildningen fortsätter inom Försvarsmakten.

Den arbetsrättsliga statusen som den enskilde ska ha under den frivilliga grundutbildningen återkommer vi till senare.
Vi är av uppfattningen att det anställningsskydd en värnpliktig har också ska gälla för den frivilliga grundutbildningen. I slutbetänkandet återkommer vi med vilka förmåner och villkor som bör gälla under den frivilliga grundutbildningen.

Efter att en person genomgått den frivilliga grundutbildningen är det upp till Försvarsmakten och den enskilde att bestämma hur en eventuell fortsatt tjänstgöring ska se ut- På vilket sätt och hur lång tid soldatens anställs efter grundutbildningen kommer att variera. Den frivilliga grundutbildningen gör soldaten behörig till olika former av anställning och vidareutbildning.

Med det frivilliga systemet ska soldater inte längre behöva samövas i två olika förbandssystem för att kunna användas internationellt eller i förband med hög beredskap.

Om grundutbildningen av soldater genomförs under frivillighet måste behovet av medinflytande för dessa soldater utredas noggrant. Vi är av uppfattningen att försvarets folkförankring måste bevaras och förstärkas.

Vi sak i det fortsatta arbetet, enligt direktiven, överväga hur rekryteringsverksamheten ska bedrivas i framtiden. De t krävs en helt annan typ av marknadsföring och information än vad som är fallet idag. Framför allt en korrekt marknadsföring. Väntetiden mellan intresseanmälan och påbörjad utbildning får inte vara för lång.

För att det frivilliga systemet ska fungera krävs att försvarsmakten är en intressant arbetspalts för både kvinnor och män. Jämfört med dagens system blir kvinnor en lika naturlig rekryteringsgrupp som män. Den frivilliga grundutbildningen bör vara öppen för personer med olika åldrar med olika bakgrund.
Kommittén ska enligt direktiven lämna förslag på vilken myndighet som i framtiden bör ansvara för rekryteringsverksamheten. Något förslag på området lämnas inte detta delbetänkande.

Pressmeddelande:
"Idag har den parlamentariskt sammansatta Utredningen om totalförsvarsplikten överlämnat ett enigt delbetänkande till försvarsminister Sten Tolgfors. Moderat representant i utredningen är riksdagsledamoten, och ledamoten i försvarsutskottet, Rolf K Nilsson från Gotland.

-Det är med glädje jag kan konstatera att det är ett enigt delbetänkande som kommittén nu kan presentera, säger Rolf K Nilsson. Därför tycker jag det är tråkigt att Peter Jonsson (s) ansett sig föranledd att komma med ett särskilt yttrande.
- Kanske är det också Peter Jonssons yttrande som förvirrat begreppen runt utredningen och dess uppgift. Vi har inte haft som uppdrag att bedöma om Sverige ska ha värnplikt eller inte. Vårt uppdrag är att se på möjligheten hur Försvaret ska kunna bemannas på frivillig väg. Och det är också detta vårt delbetänkande handlar om, säger Rolf K Nilsson. Att det är vi som vill ta bort värnplikten är således fel. Vad vi säger är att pliktlagen ska vara vilande – men finnas kvar.
- Vad Peter Jonsson vill är att ha en helt annan utredning med andra direktiv. Tyvärr får man intrycket att socialdemokraterna med det särskilda yttrandet ställer sig utanför det fortsatta arbetet och tänker fortsätta som någon slags observatör. Men jag hoppas att det inte är så och att Peter Jonsson framgent deltager som den fullvärdiga kommittéledamot han är och bidrar med sina åsikter och uppfattningar.
- Samtidigt kan man förstå det dilemma Peter Jonsson hamnat i när hans parti har minst två stora elefanter som gärna uttrycker vad som är partiets uppfattning i försvarsfrågor – och dessutom inte alltid är av samma uppfattning. (Anders Karlsson(s) är försvarsutskottets ordförande och uttalar sig gärna i pliktfrågor precis som partikamraten och försvarsberedaren Håkan Juholt.)
- Ett missförstånd med utredningens förslag som uppenbarligen börjat leva ett eget liv är att den föreslagna tremånadersutbildningen ska ersätta all övrig militär utbildning. Så är givetvis inte fallet, säger Rolf K Nilsson. De tre månaderna är grundläggande soldatutbildning. Efter dessa tre månader ska den enskilde välja om han eller hon vill fortsätta inom Försvarsmakten. Blir det aktuellt med en fortsättning, vilket vi hoppas, vidtar en fortsatt utbildning för den kommande befattningen. Väljer man att inte fortsätta har man i vilket fall grunden för att kunna gå med i hemvärnet eller att vid ett senare tillfälle fortsätta en militär utbildning.
- Jag ser mycket ljust på möjligheterna att vi även i det framtida arbetet ska landa i enighet, säger Rolf K Nilsson."

Inga kommentarer: