söndag, april 19, 2009

Fifty-fifty om gasledningen

Moderat Länsförbundstämma på Gotland den 18 april. Plats Suderbys herrgård.
Hade bestämt mig för att gå upp i två ärenden. Dels i propositionen som handlade om nya regler för nomineringsarbetet av kandidater till riksdags- och kommunfullmäktigelistorna. Samt givetvis Anders Skantz motion om den planerade gasledningen i Östersjön.

Fru ordföranden som jag riktar mig till var Lilian Edwards som förde klubban med den äran under stämmoförhandlingarna.


Mitt inlägg med anledning av proposition nr 1 på Gotlandsmoderaternas länsförbundsstämma, angående nya regler för nomineringsarbetet:

- Fru ordförande, stämmodelegater.
I denna proposition föreslås bland annat att medlemmarnas provval ska tas bort, att det ska tillsättas en rekryteringskommitté som i praktiken får en kombinerad uppgift att vara polis, talangscout och domstol.
I förslaget står att de som sitter i rekryteringskommittén inte ska kandidera till någon av de tre översta platserna på kommunfullmäktige eller riksdagslistan. Förslaget går också ut på att det är förbundsstyrelsen som ska utse rekryteringskommitté.
Om det nu ska vara en rekryteringskommitté - vilket jag i den föreslagna utformningen är mycket tveksam till - så bör inte någon av dem som sitter i den kandidera till någon plats på listorna. Och det bör vara den här församlingen – länsförbundsstämman - som väljer dem och inte förbundsstyrelsen.
Jag tycker det är fel att ta bort medlemmarnas provval. Det är en av få möjligheter för en vanlig betalande medlem att få utöva något inflytande på vilka som ska stå på våra listor till riksdag och kommunfullmäktige.
Att få vara med och direkt påverka hur partiets listor i val ska se ut, är ett skäl varför man väljer att bli medlem i ett parti. Att ta bort denna möjlighet ökar inte motivationen till att bli medlem.

- Det är möjligt att medlemmarnas provval är förlegat och att processen ska förändras i hur det ska gå till. Men då är det förslag som finns i propositionen – att gå fel väg. Det förslaget innebär mindre demokrati och mer toppstyrning. Och det är något vi inte bör eftersträva. Tar vi bort medlemmarnas provval måste vi ersätta det med något som är bättre - till exempel ersätta provvalet med en öppen nomineringsstämma där alla medlemmar är välkomna att nominera och rösta om hur listorna ska se ut. Mer demokrati, mer inflytande för medlemmarna – inte mindre. är vad som bör prägla moderaterna.

- Det finns en hel del i denna proposition som borde ses över ytterligare. Jag tror att propositionens syfte är gott, men någonstans i arbetet har det gått snett
Något jag tycker direkt illa om, och ställer mig mycket tveksam till, är de urvalskriterier som föreslås. Vissa är förvisso självklara men andra är godtyckliga och det finns de som är näst intill diskriminerande.
Det står bland annat att kandidaterna ska ha ”Uttrycksförmåga i tal och skrift”. Alla kan inte uttrycka sig i skrift, men kan vara en bra talare eller debattör. Och en bra skribent behöver inte vara en bra talare – men kan fungera alldeles utmärkt i en nämnd eller styrelse, i det mindre sammanhanget.

- Riktigt illa vid mig, tar jag när jag läser kriterierna; ”Framtoning, utstrålning, förmåga att skapa förtroende”. Vem bestämmer vad som är rätt framtoning? Vem bestämmer vad som är den rätta utstrålningen? Och vem är allvetande och klok nog att avgöra vilken eller vilka förmågor som skapar förtroende? Det är väljarna som ska avgöra detta. Inte någon intern filterprocess. Det är väljarna - och inga andra som ska avgöra.

- För väljarna rör det sig om ett val. Man väljer den eller dem som man vill ska bli ens politiska företrädare. Det är inte något statistiskt genomsnitt jag som väljare bara ska bekräfta.
Det är kanske personliga egenskaper som jag ser hos en kandidat som gör att jag vill ha henne eller honom som min politiske företrädare. Jag har kanske ett stort förtroende för en kandidat och dennes klokskap även om han eller hon saknar den ”framtoning och utstrålning” som förbundsstyrelsen tycker är den politiskt korrekta.
Det finns inte någon mall på hur den perfekte kandidaten ska se ut. Vi är alla olika, vi är alla individer – låt oss förbli det också.

- Nu är det säkert någon här som tycker att jag talar i egen sak; att jag är livrädd för det där med framtoning och utstrålning. Och det hade möjligen kunnat vara riktigt, om jag hade för avsikt att kandidera i valet 2010, vilket jag nu inte har.

- Fru ordförande, jag yrkar avslag på propositionen i sin helhet och föreslår att förbundsstyrelsen får i uppdrag att omarbeta den i en anda som öppnar för mer demokrati och ökat medlemsinflytande – inte mindre.”


Som framgår av mitt inlägg tycker jag inte om dessa nya regler. Men de är logiska och helt i linje med den tendens till toppstyrning som svenskt politiskt arbete idag genomgår.

Något större stöd fick jag inte, vilket jag inte heller hade räknat med. Även om där kom ett inlägg som precis som jag tyckte att det var fel att ta bort medlemmarnas provval.
Ett av argumenten att ta bort provvalet är att för få deltar. Visst, det är inte bra. Men så då istället till att fler gör det.

Förbundsordföranden Gustaf Hoffstedt undrad i sin plädering för de nya reglerna om det verkligen var så att vi förtroendevalda inom moderaterna speglade bilden av Gotland? Och det var en ganska bra sammanfattning av min kritik. Ska förtroendevalda, ska riksdag och kommunfullmäktige vara ett statistiskt snitt av väljarkåren? Jag tror inte det. Vi ska kunna välja vilka människor vi vill bli företrädda av.


Mitt inlägg med anledning av motion nr 2 på Gotlandsmoderaternas länsförbundsstämma, angående ”Gasledningen”:

”- Fru ordförande, stämmodelegater.
Det torde inte komma som en överraskning för någon att jag vill börja med att instämma i det mesta vad Anders Skantz ha sagt och yrkar bifall till motionen.
Jag blev förvånad när jag läste förbundsstyrelsens svar på denna motion.
Jag vet att detta är en, för många känslig fråga. Det har sagts mycket i debatten om den planerade ryska gasledningen, om syftet med den, om vem som bestämmer vad, vad som är sant och vad som är osant.

- Men, med stor respekt för förbundsstyrelsen och förbundsstyrelsens kompetens, så blir jag mycket häpen över med vilken bestämdhet som svaret på motionen är skrivet och de slutsatser som dras.

- Nord Stream har fått bakläxa en gång när det gäller miljökonsekvensbeskrivningen. Ytterligare material är nu inlämnat från Nord Stream, det stämmer. Material som håller på att undersökas. Om det är tillräckligt, och ger svar, på de frågor som har ställts, återstår fortfarande att se. Det är alls icke klart. Och om detta vet vi inget.

- I yttrandet skriver förbundsstyrelsen: ”Motionären påstår också att gasledningen skulle innebära behov av utökad närvaro av den ryska flottan i Östersjön. Det finns inte belägg för att gasledningen i sig skulle kräva detta.”

- Ja, vad ska man säga. Jag tror jag börjar med ett citat från Rysslands dåvarande försvarsminister, nuvarande vice premiärminister, Sergei Ivanov den 30 juli 2006: ”Gasledningens existens gör det möjligt att på allvar påverka militära och politiska processer som sker vid Rysslands västliga gränser."

- Den planerade gasledningen genom Östersjön är ett politiskt projekt som den ryska staten samtidigt hoppas kunna tjäna pengar på.
Dåvarande president Putin förklarade 2003 att ”all rysk energiexport ska användas för att öka Rysslands inflytande i omvärlden”.

- Och som ren sakinformation: Ryssland har ganska nyligen ökat sin ubåtsflotta i Östersjön från tre till nio ubåtar av typen 677 Lada - skälet till detta har tydligt angivets - gasledningen.

- President/premiärminister Putin har vid mer än ett tillfälle förklarat att den ryska Östersjöflottan får nya uppgifter när gasledningen blir verklighet.

- Företaget Nord Stream som svarar för ledningen och dess tillkomst är inget vanligt företag trots att man gör allt för att det ska verka så normalt som möjligt. Nord Stream är ett företag vars huvudägare är ryska Gazprom som är siamesisk tvilling till den högsta ryska politiska makten.
Huvudägare i Gazprom är ryska staten och ytterligare med ryska statens synnerligen vänligt sinnade företag och intressen. Nord Stream gör vad Gazprom bestämmer. Nord Stream gör vad Ryssland bestämmer.

- Gazprom agerar på nästan alla områden i samhället och är den ryska ledningens förlängda arm och verkställer den etablerade maktens vilja. Vi känner till hur Gazprom bland annat köper upp och tar kontrollen över radio, tv och tidningar.

- Mycket av intresset runt gasledningen har cirkulerat runt Nord Stream. Och det är givetvis en medveten politik. Nord Stream med huvudkontor i Schweiz är säkert på många områden ett oklanderligt företag som man kan visa upp. Men det är att rikta fokus fel. Nord Stream gör inget som inte dess huvudägare har sagt eller godkänt. Intresset borde vara mer riktat mot Gazprom.

- Under våren 2007 kom tydliga signaler från den ryske presidenten att man från rysk sida ville skynda på tillkomsten av gasledningen. Skälet är att man så fort som möjligt ska kunna leverera gas till sina kunder i Västeuropa, och samtidigt ha kvar möjligheten att kontrollera tillförseln till den gamla sovjetiska sfären. Vi har alla gaskrisen i Ukraina i färskt minne.

- Genom gasledningen i Östersjön kan man från rysk sida hålla fullständig kontroll på alla fartyg, på ytan såväl som under, som passerar ledningen.
Skulle gasledningen bli verklighet räcker inte den svenska kustbevakningen till för övervakningen. Det krävs militära enheter för att klara denna uppgift.
Med gasledningens kommer vitala ryska intressen mycket nära den svenska gränsen.
Med gasledningen kommer den ryska Östersjöflottan som enligt premiärminister Putin snart har en helt ny uppgift, att både förstärkas – en förstärkning som redan börjat - och bli mer synlig. Vi får en ökad militarisering av Östersjön.

- Vi får inte heller glömma bort våra grannländer Estland, Lettland, Litauen och Polen som, alla på olika sätt, protesterar mot gasledningsplanerna.

- Den ryska statsledningen har ett syfte med sin politik. Att ge Ryssland den stormaktsroll som Sovjetunionen en gång hade. Gasledningen genom Östersjön är en viktig bit i detta pussel.

Bifall motionen!”


Ett antal inlägg. Anders Skantz började och försvarade och förklarade sin motion. Sedan var det dags för Gustaf Hoffstedt att förklara förbundsstyrelsens inställning.

Sedan var det då min tur med mitt inlägg. Lena Celion gick upp och försvarade förbundsstyrelsens yttrande och passade på att också försvara mottagandet av gåvan från Nord Stream så att hamnen i Slite kan byggas om. (Vilket jag röstade emot och reserverade mig mot i kommunfullmäktige.)

Åke G Sjöberg gick upp och tala de sig varm mot användandet av brunkol i det gamla Östtyskland. Därför tyckte han gasledningen var bra. Det var inte upp till oss att ha åsikter om Tyskland-Ryssland vill lägga gasledningen i Östersjön hellre än på land. Han tyckte också att vi är oförskämda grannar som kommer med kritik.
Dock fick vi inte höra något om den ryska militariseringen av Östersjön eller de ryska stormaktsambitionerna. Talaren tog däremot upp ”rysskräcken” och varnade för den. Något också Bengt Ericsson ville instämma i, i sitt anförande.

Per Österlund gick upp i talarstolen och yrkade bifall till motionen.

En flyktig tanke i debattens hetta är att Nord Streams propagandaoffensiv haft för företaget positiva effekter.

Votering genomfördes. Eftersom det var svårt att höra blev det sluten omröstning.
Av de 51 röstberättigade på länsförbundsstämman var 40 närvarande. Den slutna omröstningen slutade i 20 för förbundsstyrelsen, 19 för motionen och en nedlagd röst.
Jag anmälde reservation och att jag skulle lämna in en skriftlig sådan. När listan gått runt fanns det 20 röstberättigade som skrivit under. Alltså en mer än vad som röstat för motionen. Ett resultat väl visar på de delade meningar i frågan om gasledningen som finns inom moderaterna på Gotland. Kampen mot gasledningen fortsätter!


En liten reflektion. Att 11 av 51 röstberättigade inte var närvarande tycker jag är dåligt. Det kan förvisso alltid finnas skäl för en frånvaro, men då borde alla klutar ha satts in för att få ersättare att infinna sig.